YUKI

Pate Theo R.

Yuki, geb. 1.6.2017, FIV und FeLv negativ